Τεχνικές Προβλέψεων

Μαθήματα - Προπτυχιακά Μαθήματα

(8ου εξαμήνου κατ' επιλογή)

Γενικά για το μάθημα:

Το μάθημα επικεντρώνεται στην αναλυτική περιγραφή των πιο σύγχρονων, στατιστικών και μη, προσεγγίσεων, μεθόδων και τεχνικών πρόβλεψης, με στόχο την απόκτηση γνώσης και εμπειρίας των σπουδαστών στην μεθοδολογία και εφαρμογή των τεχνικών προβλέψεων. Επίσης επικεντρώνεται στην χρήση πληροφοριακών συστημάτων επιχειρηματικών προβλέψεων από τους σπουδαστές με στόχο την εξοικείωση αυτών σε επιχειρηματικές πρακτικές και επιχειρηματικά εργαλεία νέων τεχνολογιών. Απώτερος στόχος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν όχι μόνο την γνώση αλλά και την πρακτική εφαρμογή της στις τεχνικές προβλέψεων.

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Μαθήματα - Προπτυχιακά Μαθήματα

(9ου εξαμήνου κατ' επιλογή)

Αντικείμενο του Μαθήματος:

Κατηγορiες μοντέλων ενεργειακής πολιτικής. Χρήσεις μοντέλων ενεργειακής πολιτικής. Τα μοντέλα ενεργειακής ζήτησης. Μοντέλο πρόβλεψης ζήτησης Μήδεια (ΜEDΕΕ). Τα μοντέλα ενέργειας - οικονομίας. Εξέταση της εξέλιξης της ενεργειακής κατανάλωσης με το μοντέλο Ερμής (HERMES). Περιφερειακό σύστημα για τις Κυκλάδες. Τα μοντέλα προσφοράς ενέργειας. Μοντέλα προσομοίωσης και μοντέλα βελτιστοποίησης Το μοντέλο προσφοράς ΜΕΣ-ΤΙ/MARKAL, το μοντέλο προσφοράς ΜΕΣ- 6/EFOMI 12-C. Ειδικά μοντέλα.

Παίγνια Αποφάσεων

Μαθήματα - Προπτυχιακά Μαθήματα

(9ου εξαμήνου κατ' επιλογή)

Αντικείμενο του Μαθήματος:

Το μάθημα χωρίζεται σε κύκλους, ο κάθε ένας από τους οποίους καλύπτει ένα τομέα του γνωστικού αντικειμένου. Κάθε κύκλος εκτελείται σε τρία στάδια : α) Το στάδιο της ανάπτυξης περιλαμβάνει την παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου του προβλήματος καθώς και την εκτενή παρουσίαση του αντικειμένου που σχετίζεται με τον κάθε τομέα λειτουργίας της επιχείρησης. Οι φοιτητές αποκτούν τις θεωρητικές γνώσεις διοίκησης που σχετίζονται με το εκάστοτε πρόβλημα, όπως αυτές καθορίζονται από τις αρχές του management, ενώ στη συνέχεια βρίσκονται αντιμέτωποι με κάποιο πραγματικό πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν χωριζόμενοι σε ομάδες εργασίας.

Συστήματα Λήψης Αποφάσεων (Δ.Π.Μ.Σ)

Μαθήματα - Μεταπτυχιακά Μαθήματα

[ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" , Ε.Μ.Π.]

Αντικείμενο του Μαθήματος:

Εισαγωγή στα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων. Η αρχιτεκτονική των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ). Η λήψη της απόφασης. Είδη αποφάσεων. Μοντέλα αποφάσεων. Αναγκαιότητα και τεχνικές υποστήριξης αποφάσεων. Δομικά στοιχεία των ΣΥΑ. Σύνδεση και αλληλεπίδραση μεταξύ των δομικών στοιχείων. Αλληλεπίδραση ΣΥΑ και αποφασίζοντα. Απαιτήσεις σε λογισμικό και εξοπλισμό. Το περιβάλλον στη λήψη επιχειρηματικών και αναπτυξιακών αποφάσεων.