Τεχνικές Προβλέψεων

Μαθήματα - Προπτυχιακά Μαθήματα

(8ου εξαμήνου - Υποχρεωτικό στην κύρια ροή)

Γενικά για το μάθημα:

Το μάθημα επικεντρώνεται στην αναλυτική περιγραφή των πιο σύγχρονων, στατιστικών και μη, προσεγγίσεων, μεθόδων και τεχνικών πρόβλεψης, με στόχο την απόκτηση γνώσης και εμπειρίας των σπουδαστών στην μεθοδολογία και εφαρμογή των τεχνικών προβλέψεων. Επίσης επικεντρώνεται στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων επιχειρηματικών προβλέψεων από τους σπουδαστές με στόχο την εξοικείωση αυτών σε επιχειρηματικές πρακτικές και επιχειρηματικά εργαλεία νέων τεχνολογιών. Απώτερος στόχος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν όχι μόνο την γνώση αλλά και την πρακτική εφαρμογή της στις τεχνικές προβλέψεων.

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Μαθήματα - Προπτυχιακά Μαθήματα

(9ου εξαμήνου κατ' επιλογή)

Αντικείμενο του Μαθήματος:

Κατηγορiες μοντέλων ενεργειακής πολιτικής. Χρήσεις μοντέλων ενεργειακής πολιτικής. Τα μοντέλα ενεργειακής ζήτησης. Μοντέλο πρόβλεψης ζήτησης Μήδεια (ΜEDΕΕ). Τα μοντέλα ενέργειας - οικονομίας. Εξέταση της εξέλιξης της ενεργειακής κατανάλωσης με το μοντέλο Ερμής (HERMES). Περιφερειακό σύστημα για τις Κυκλάδες. Τα μοντέλα προσφοράς ενέργειας. Μοντέλα προσομοίωσης και μοντέλα βελτιστοποίησης Το μοντέλο προσφοράς ΜΕΣ-ΤΙ/MARKAL, το μοντέλο προσφοράς ΜΕΣ- 6/EFOMI 12-C. Ειδικά μοντέλα.

Παίγνια Αποφάσεων

Μαθήματα - Προπτυχιακά Μαθήματα

(9ου εξαμήνου - Υποχρεωτικό στην κύρια ροή)

Αντικείμενο του Μαθήματος:

Σκοπός του εργαστηριακού αυτού μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια ρεαλιστική εικόνα εφαρμογής βασικών θεμάτων διοίκησης σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου εφαρμόζοντας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον προσομοίωσης τις αρχές διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν, σε ομάδες 4 έως 5 ατόμων, τη διοίκηση μιας νεοσύστατης επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας Η/Υ και τους ανατίθενται διοικητικοί ρόλοι που αντιστοιχούν στις λειτουργίες αυτής (γενική διεύθυνση, παραγωγή, πωλήσεις, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομική διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουν να συντάξουν και να εφαρμόσουν ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο, προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται και αλληλεπιδρούν οι λειτουργίες της επιχείρησης καθώς και την επίδραση του ανταγωνισμού που επιβάλλει τη συνεχή ανάλυση των συνθηκών αλλά και τη λήψη αποφάσεων σε τακτικό και σε λειτουργικό επίπεδο. Επιπλέον, πραγματοποιούνται διαλέξεις, όπου γίνεται εμβάθυνση σε σημαντικά ζητήματα της στρατηγικής διοίκησης και του επιχειρησιακού σχεδιασμού, καθώς και της διοίκησης των επιμέρους λειτουργιών μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση σχετικών πραγματικών παραδειγμάτων προερχόμενων από γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

  

 Σελίδα για το μάθημα "Παίγνια Αποφάσεων"

Συστήματα Λήψης Αποφάσεων (Δ.Π.Μ.Σ)

Μαθήματα - Μεταπτυχιακά Μαθήματα

[ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" , Ε.Μ.Π.]

Αντικείμενο του Μαθήματος:

Εισαγωγή στα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων. Η αρχιτεκτονική των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ). Η λήψη της απόφασης. Είδη αποφάσεων. Μοντέλα αποφάσεων. Αναγκαιότητα και τεχνικές υποστήριξης αποφάσεων. Δομικά στοιχεία των ΣΥΑ. Σύνδεση και αλληλεπίδραση μεταξύ των δομικών στοιχείων. Αλληλεπίδραση ΣΥΑ και αποφασίζοντα. Απαιτήσεις σε λογισμικό και εξοπλισμό. Το περιβάλλον στη λήψη επιχειρηματικών και αναπτυξιακών αποφάσεων.