Επιχειρηματικές Προβλέψεις: Μέθοδοι & Τεχνικές

Μαθήματα – Μεταπτυχιακά Μαθήματα (του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα”)

(4ου εξαμήνου κατ' επιλογή)

Γενικά για το μάθημα

Το μάθημα επικεντρώνεται στην αναλυτική περιγραφή των πιο σύγχρονων, στατιστικών και μη, προσεγγίσεων, μεθόδων και τεχνικών πρόβλεψης, με στόχο την απόκτηση γνώσης και εμπειρίας των σπουδαστών στην μεθοδολογία και εφαρμογή των τεχνικών προβλέψεων. Επίσης επικεντρώνεται στην χρήση πληροφοριακών συστημάτων επιχειρηματικών προβλέψεων από τους σπουδαστές με στόχο την εξοικείωση αυτών σε επιχειρηματικές πρακτικές και επιχειρηματικά εργαλεία νέων τεχνολογιών. Απώτερος στόχος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν όχι μόνο την γνώση αλλά και την πρακτική εφαρμογή της στις τεχνικές προβλέψεων μέσω ασκήσεων και εφαρμογών σε περιβάλλον R.

Αντικείμενο

Το μάθημα αναφέρεται σε μαθηματικά μοντέλα και μεθόδους πρόβλεψης, σε χρονοσειρές, κατηγορίες μεθόδων προβλέψεων, μέτρηση της ακρίβειας των προβλέψεων, και σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής αυτών. Επίσης αναφέρεται στην ανάλυση χρονοσειρών, σε βασικές στατιστικές έννοιες, σε ποιοτικά χαρακτηριστικά των χρονοσειρών και μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης χρονοσειρών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές των μεθόδων, στην συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών τεχνικών για κάθε περίπτωση και στην αφομοίωση βασικών εργαλείων που είναι απαραίτητα στην διαδικασία πρόβλεψης. Σημαντικό είναι η ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας και των διαδικασιών πρόβλεψης με εφαρμογές στο περιβάλλον της Rstudio.

Στόχοι του μαθήματος

Οι σπουδαστές θα μπορούν, μετά το τέλος των διαλέξεων και την διεξαγωγή των ασκήσεων, να:

  • έχουν ολοκληρωμένη γνώση στη μεθοδολογία και εφαρμογή των τεχνικών πρόβλεψης
  • χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα όπως και το λογισμικό της γλώσσας Προγραμματισμού Rstudio για την υλοποίηση των διαδικασιών πρόβλεψης
  • να αναλύουν και να προσαρμόζουν τα αρχικά δεδομένα
  • γνωρίζουν τις κύριες μεθόδους και τεχνικές πρόβλεψης
  • διακρίνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των χρονοσειρών
  • υπολογίζουν τους κινητούς μέσους όρους των δεδομένων
  • εφαρμόζουν τις μεθόδους πρόβλεψης και να αναλύουν τα δεδομένα που απαιτούνται για τον σχεδιασμό. Πρόβλεψη και σχεδιασμός (ο ρόλος της πρόβλεψης για προγραμματισμό και λήψη αποφάσεων)
  • γνωρίζουν την δυναμική και τη χρήση των τεχνικών πρόβλεψης