Τεχνικές Προβλέψεων

Μαθήματα - Προπτυχιακά Μαθήματα

(8ου εξαμήνου - Υποχρεωτικό στην κύρια ροή)

Γενικά για το μάθημα:

Το μάθημα επικεντρώνεται στην αναλυτική περιγραφή των πιο σύγχρονων, στατιστικών και μη, προσεγγίσεων, μεθόδων και τεχνικών πρόβλεψης, με στόχο την απόκτηση γνώσης και εμπειρίας των σπουδαστών στην μεθοδολογία και εφαρμογή των τεχνικών προβλέψεων. Επίσης επικεντρώνεται στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων επιχειρηματικών προβλέψεων από τους σπουδαστές με στόχο την εξοικείωση αυτών σε επιχειρηματικές πρακτικές και επιχειρηματικά εργαλεία νέων τεχνολογιών. Απώτερος στόχος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν όχι μόνο την γνώση αλλά και την πρακτική εφαρμογή της στις τεχνικές προβλέψεων.

Αντικείμενο

Το μάθημα αναφέρεται σε μαθηματικά μοντέλα και μεθόδους πρόβλεψης, σε χρονοσειρές, κατηγορίες μεθόδων προβλέψεων, μέτρηση της ακρίβειας των προβλέψεων, και σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής αυτών. Επίσης αναφέρεται στην ανάλυση χρονοσειρών, σε βασικές στατιστικές έννοιες, σε ποιοτικά χαρακτηριστικά των χρονοσειρών και μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης χρονοσειρών.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές των μεθόδων, στην συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών τεχνικών για κάθε περίπτωση και στην αφομοίωση βασικών εργαλείων που είναι απαραίτητα στην διαδικασία πρόβλεψης. Σημαντική είναι και η ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας και των διαδικασιών πρόβλεψης σε προηγμένα πληροφοριακά σύστημα προβλέψεων, και πιο συγκεκριμένα στο R studio. 

Στόχοι του μαθήματος

Οι σπουδαστές θα μπορούν, μετά το τέλος των διαλέξεων και την διεξαγωγή των ασκήσεων, να :
•    έχουν ολοκληρωμένη γνώση στη μεθοδολογία και εφαρμογή των τεχνικών πρόβλεψης
•    χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα, όπως το R studio, για την υλοποίηση των διαδικασιών πρόβλεψης
•    γνωρίζουν τις κύριες μεθόδους και τεχνικές πρόβλεψης
•    αναλύουν και προσαρμόζουν δεδομένα χρονοσειρών
•    διακρίνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των χρονοσειρών
•    γνωρίζουν το ρόλο της πρόβλεψης για τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων στις επιχειρήσεις

 

IIF certified